Privacy statement

Interpay respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.interpayinc.nl  (hierna: “Website”).

Interpay gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt uitsluitend ten behoeve van de efficiënte afwikkeling van de door haar gebruikers afgenomen dienstverlening.

Daarnaast verwerkt Interpay persoonlijke informatie van debiteuren van haar cliënten en gebruikers met als doel om:

  1. Tot incasso van de door onze gebruikers uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;
  2. op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
  3. een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen.

Interpay kan gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen.

De rechtsverhouding tussen debiteur, cliënt, gebruiker en

Interpay wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van Interpay dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@interpayinc.nl